Archiv pro štítek: optimalizace

Memory Grant a proč záleží na velikosti použitého datového typu

Sql server používá paměť především pro 3 věci:

 • Buffer pool – nakešované datové stránky
 • Plan cache – nakešované plány vvykonávání dotazu
 • Query workspace memory – paměť potřebná pro běh dotazu

Dotaz může pro svůj běh dostat až 25% přidělené paměti SQL serveru. Pokud tedy někomu chcete shodit server a máte práva jen na select, tak stačí souběžně spustit několik dotazů, které si řeknou o pořádnou porci paměti. Případně stačí nechat uživatelům spouštět přes den účetní reporty :)
Takovéto dotazy ubírají paměť buffer poolu, tedy SQL server bude muset tahat data z pomalého disku, ubírají paměť plan cache, tedy server zahodí plány a bude žhavit CPU, aby je spočítal znova a dotazy potřebující k běhu paměť se budou stavět do fronty na její přidělení.
Pojďme se podívat na to, jak takové dotazy můžou vypadat.

Nejdříve si vytvoříme tabulku, která bude obsahovat různě dlouhé pole typu VARCHAR. Naplníme ji řádky, ale varcharové pole necháme s hodnotou NULL.

--vytvořím tabulku
CREATE TABLE dbo.a(
	id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL
		CONSTRAINT pk_a PRIMARY KEY CLUSTERED,
	text100 VARCHAR(100) NULL,
	text500 VARCHAR(500) NULL,
	text5000 VARCHAR(5000) NULL,
	textmax VARCHAR(MAX) NULL
)

--naplním tabulku tak, že v ní bude 100 tisíc záznamů a všechny hodnoty NULL
INSERT INTO dbo.a(text100)
SELECT TOP (100000) NULL
FROM sys.all_objects ao
CROSS JOIN sys.all_objects ao2
GO

Teď budu spouštět různé dotazy nad tabulkou a sledovat jak SQL server odhaduje náklady na dotaz (Estimated Subtree Cost) a především kolik dotazu přidělí paměti (Memory Grant). Tyto údaje vyčtu v exekučním plánu v properties selectu.
Memory Grant
Dosažené hodnoty píšu do komentáře pod selectem.

--Ctrl+M (exekuční plán)
SELECT * 
FROM dbo.a
--Estimated Subtree Cost 0,231801
--Memory Grant 0

SELECT textmax
FROM dbo.a
--Estimated Subtree Cost 0,231801
--Memory Grant 0

Pro SELECT * i SELECT testmax to vypadá bez problémů. Dokud nemáme JOIN, ani ORDER BY, tak dotaz nepotřebuje paměť. Přidejme tedy ORDER BY.

SELECT text100
FROM dbo.a
ORDER BY text100
--Estimated Subtree Cost 4,78899
--Memory Grant 14 MB

SELECT text500
FROM dbo.a
ORDER BY text100
--Estimated Subtree Cost 5,68254
--Memory Grant 44 MB

SELECT text5000
FROM dbo.a
ORDER BY text100
--Estimated Subtree Cost 197,926
--Memory Grant 313 MB

SELECT textmax
FROM dbo.a
ORDER BY text100
--Estimated Subtree Cost 578,555
--Memory Grant 495 MB

SELECT * 
FROM dbo.a
ORDER BY text100
--Estimated Subtree Cost 588,143
--Memory Grant 824 MB

Tady už to bylo zajímavější. Je z toho vidět, že čím větší datové typy se používají, tím víc paměti si dotaz vezme. Stejně tak, čím víc sloupců dotaz vrací, tím hůř. Datové typy by tedy měly být co možná nejmenší a select by měl vracet jen potřebné sloupce. Připomínám, že všechny sloupce v tabulce mají hodnotu NULL. SQL server vlastně nic neseřazoval, ani žádná data nevracel. Podle velikosti datových typů si odhadl kolik paměti bude potřebovat pro setřízení a tuto paměť zabral, i když ji měl nakonec k ničemu. Poslední dotaz se blížil 1GB paměti a to šlo jen o 100 tisíc řádků. Nad většími daty není problém zabrat gigabajty paměti a vypláchnout tak buffer pool. Nejde ani tak o to, že by tyto dotazy byly pomalejší, spíše se tím zpomalují ostatní dotazy, které budou muset tahat data z disku. Vlastně se tak snižuje výkon celého SQL serveru.

Ještě si ukážeme rozdíl mezi SELECT TOP 100 a SELECT TOP víc než 100

SELECT TOP 101 * 
FROM dbo.a
ORDER BY text100
--Estimated Subtree Cost 563,9
--Memory Grant 824 MB

SELECT TOP 100 * 
FROM dbo.a
ORDER BY text100
--Estimated Subtree Cost 563,9
--Memory Grant 4 MB

DROP TABLE dbo.a

Pokud je TOP vetší než 100, tak si server pro setřízení alokuje stejnou paměť jako by tam žádný TOP nebyl. Pokud je TOP 100 a méně, tak se použije jiný typ setřízení a ušetří se násobky paměti. U mě 824 MB : 4 MB. To je 206 krát méně. U větších dat bude rozdíl ještě větší. Pokud používáme TOP, tak nejlépe do hodnoty 100.

Odhady počtu řádků a proměnné

Pojďme se podívat, co dělá query optimizer, když mu zabráníme používat statistiky.

Nejdříve si připravme tabulku pro testy a naplňme jí daty.

CREATE TABLE A(a INT, b CHAR(500))
GO

SET NOCOUNT ON
DECLARE @o INT = 1
DECLARE @p INT = 1

WHILE @o <= 50
BEGIN

	WHILE @p <= 200
	BEGIN
		INSERT INTO A(a,b) VALUES(@p,'x')
		SET @p += 1
	END
	
	SET @p = 1
	SET @o += 1
	
END
GO

Vytvoříme index, přičemž se nám vytvoří také statistika na základě všech hodnot ve sloupci a.

CREATE INDEX i_A ON A(a)
GO

Nyní vyzkoušíme jak SQL server pracuje, když může statistiky využít. U následujících dotazů na základě statistik server přesně odhadne počet vrácených řádků, což si můžeme ověřit v exekučním plánu.

--odhaduje 50 řádků, vrací 50 řádků
SELECT * FROM A WHERE a = 50

--odhaduje 500 řádků, vrací 500 řádků
SELECT * FROM A WHERE a <= 10

--odhaduje 1000 řádků, vrací 1000 řádků
SELECT * FROM A WHERE a <= 20

--odhaduje 3000 řádků, vrací 3000 řádků
SELECT * FROM A WHERE a <= 60

--odhaduje 150 řádků, vrací 150 řádků
SELECT * FROM A WHERE a BETWEEN 1 AND 3

sestatistikou

Pokud však místo konstanty v podmínce výběru použijeme proměnné, pak server v době kompilace dotazu nezná jejích hodnotu a nemůže podle statistiky tedy odvodit počet vrácených řádků. Server v tomto případě počty vrácených řádků odhaduje na základě použitého operátoru v podmínce a to nezávisle na hodnotě proměnné.

--odhaduje 50 řádků, vrací 50 řádků
DECLARE @a INT = 50
SELECT * FROM A WHERE a = @a
GO

--odhaduje 50 řádků, vrací 0 řádků
DECLARE @a INT = 500
SELECT * FROM A WHERE a = @a
GO

--odhaduje 3000 řádků, vrací 500 řádků
DECLARE @a INT = 10
SELECT * FROM A WHERE a <= @a
GO

--odhaduje 3000 řádků, vrací 1000 řádků
DECLARE @a INT = 20
SELECT * FROM A WHERE a <= @a
GO

--odhaduje 3000 řádků, vrací 3000 řádků
DECLARE @a INT = 60
SELECT * FROM A WHERE a <= @a
GO

--odhaduje 3000 řádků, vrací 0 řádků
DECLARE @a INT = 200
SELECT * FROM A WHERE a > @a
GO

--odhaduje 900 řádků, vrací 150 řádků
DECLARE @a INT = 1
DECLARE @b INT = 3
SELECT * FROM A WHERE a BETWEEN @a AND @b

Pojďme si vysvětlit jak k takovým odhadům server dojde. Sloupec a obsahuje 10 000 hodnot a 200 jedinečných hodnot. Statistika i_A obsahuje hodnotu All density, která se vypočte jako 1 / počet jedinečných hodnot, tedy v našem případě 1 / 200 = 0.005.

statistika

Pro operátor rovnosti server odhaduje počet vrácených řádků jako All density * počet řádků. V našem případě 0.005 * 10 000 = 50.
Pro operátory >, <, >=, <= odhaduje počet vrácených řádků jako 30% z celkového počtu řádků, tedy 0.3 * 10 000 = 3000.
Pro operátor BETWEEN odhaduje server počet vrácených řádků jako 9% z celkového počtu řádků, tedy 0.09 * 10 000 = 900.

Přesně takto kvalitní odhady server používá, pokud vnější proměnné z procedury předáme do vnitřních proměnných a snažíme se tak zamezit parametr sniffingu.

Nalezení problémových dotazů

SELECT 
  SUBSTRING(qt.text,qs.statement_start_offset/2 +1, 
         (CASE WHEN qs.statement_end_offset = -1 
            THEN LEN(CONVERT(nvarchar(max), qt.text)) * 2 
            ELSE qs.statement_end_offset end -
              qs.statement_start_offset
         )/2
       ) AS query_text
, (total_elapsed_time/execution_count)/1000 AS [Avg Exec Time in ms] 
, max_elapsed_time/1000 AS [MaxExecTime in ms]
, min_elapsed_time/1000 AS [MinExecTime in ms]
, (total_worker_time/execution_count)/1000 AS [Avg CPU Time in ms]
, (total_logical_writes+total_logical_Reads)/execution_count AS [Avg Logical IOs]
, max_logical_reads AS MaxLogicalReads
, min_logical_reads AS MinLogicalReads
, max_logical_writes AS MaxLogicalWrites
, min_logical_writes AS MinLogicalWrites
, qs.execution_count AS NumberOfExecs
, qs.total_rows
, qs.last_rows
, qs.min_rows 
, qs.max_rows
FROM sys.dm_exec_query_stats AS qs 
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) AS qt 
WHERE qt.dbid = db_id()
ORDER BY (total_elapsed_time/execution_count) DESC;